Regulamin programu Baltic Club

Dlaczego warto przystąpić do programu Baltic Club?

 • masz zawsze dostęp do najnowszych promocji i wyprzedaży oferowanych członkom klubu
 • uzyskasz informację o imprezach i wydarzeniach w których bierzemy udział
 • masz dostęp do bezproblemowych i szybkich zwrotów, które są całkowicie darmowe
 • masz dostęp do bezproblemowych i szybkich reklamacji
 • uzyskujesz dostęp do programu lojalnościowego Baltic Club

§1 Zasady ogólne

 1. Program lojalnościowy Baltic Club został stworzony dla Klientów sklepu internetowego działającego pod adresem www.balticbhp.pl w celu udostępniania wyjątkowych promocji, pakietów korzyści, umożliwienia udziału w konkursach.
 2. Program Baltic Club polega na świadczeniu przez Baltic Enterprise sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000623576, zwanym dalej Balticbhp.pl nieodpłatnych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Adresy elektroniczne: • e-mail: bok@balticenterprise.pl • telefon: 68 300 00 88.
 3. Balticbhp.pl jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Do programu może przystąpić osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 5. Aby przystąpić do Baltic Club należy posiadać komputer z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa oraz pocztą elektroniczną oraz zarejestrować konto klienta w sklepie www.balticbhp.pl
 6. Dołączenie do Baltic Club polega na zarejestrowaniu konta klienta w sklepie.
 7. Każdy Klient może zrezygnować z udziału w Baltic Club, usuwając swoje konto.
 8. Balticbhp.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.
 9. Do dołączenia do Baltic Club niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail. W przypadku odmowy podania przez Klienta tych danych, Balticbhp.pl odmówi świadczenia usługi.
 10. W celu wykonania szybkiego zwrotu należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.szybkiezwroty.pl.

2. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji usługi Baltic Club.
 2. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres: bok@balticenterprise.pl, telefonicznie pod numerem 68 300 00 88 lub w siedzibie Balticbhp.pl.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.
 4. Klient zostaje poinformowany o wyniku reklamacji w taki sam sposób w jaki została ona złożona.

3. Punkty Baltic Club

 1. Każdy członek programu Baltic Club otrzymuje punkty w programie lojalnościowym za a. zakupy w sklepie, b. polecanie sklepu, c. inne czynności wymienione w regulaminie.
 2. Nagrodą w programie lojalnościowym Baltic Club jest rabat, przeliczany według schematu 1 zł za każde 10 punktów Baltic Club. 
 3. Członek Baltic Club może wykorzystać punkty w każdym momencie.
 4. Punkty przyznawane są wyłącznie za zakup produktów i nie są przyznawane za koszty transportu.
 5. Punktów nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 6. Do przyznania punktów konieczne jest by użytkownik, podczas robienia zakupów był zalogowany do swojego konta. 
 7. Punkty będą dostępne dla użytkownika w momencie gdy przesyłka z zamówieniem zostanie przez niego odebrana. 
 8. Jeżeli uczestnik programu dokona zwrotu produktu, za który otrzymał punkty Baltic Club, wówczas punkty zostaną odjęte z jego konta po dokonaniu zwrotu. W przypadku zwrotu zamówienia, punkty zostaną odjęte w ilości przyznanej za całe zamówienie bez względu na to czy użytkownik zwrócił wszystkie produkty, czy tylko część produktów. 
 9. Obowiązki podatkowe wynikające z udziału w konkursie obciążają Klienta i nie mogą być podstawą roszczeń skierowanych wobec Balticbhp.pl.

4. Zwroty i reklamacje

 1. Uczestnik może korzystać z łatwych i szybkich zwrotów oraz reklamacji.
 2. Uczestnik Baltic Club może skorzystać z usługi Szybkiezwroty.pl. W tym celu należy skorzystać z portalu www.szybkiezwroty.pl, wybrać nazwę sklepu Balticbhp oraz uzupełnić dane wymagane przez system. Po zweryfikowaniu wniosku o zwrot pod kątem wymogów niniejszego regulaminu, pracownik Balticbhp.pl dokona oceny wniosku. W przypadku gdy wniosek spełnia wymogi konieczne niniejszego regulaminu, podlega natychmiastowemu zatwierdzeniu.

5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Balticbhp.pl.
 2. Dane osobowe członków Baltic Club w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji programu Baltic Club oraz wydarzeń, konkursów, kampanii organizowanych w ramach Baltic Club. Uczestnik Baltic Club ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym usunięcia w każdej chwili. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w programie. Podstawą przetwarzania danych jest zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres, w którym administrator jest zobowiązany do przechowywania danych rachunkowo-ksiegowych lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Klientami oraz w celu przekazywania informacji, organizowania konkursów. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: • imię i nazwisko, • adres e-mail.

6. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja regulaminu dostępna będzie pod adresem www.baltibhp.pl/regulamin. Obecnie obowiązująca wersja regulaminu to wersja 1.1.
 2. Przepisy regulaminu Balticbhp.pl stosuje się odpowiednio.
 3. O zmianach regulaminu uczestnicy programu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail, wraz z terminem wejścia w życie oraz informacją o możliwości rezygnacji z uczestnictwa.